Lagar och juridik

Ratsits verksamhet följer gällande lagstiftning inom samtliga verksamhetsområden. Nedan ges en översiktsbild över de lagar som är specifika för verksamheten, samt en enkel beskrivning av dem.

 

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)

På samma sätt som yttrandefriheten i t.ex. radio, tv och tryckta tidningar skyddas genom grundlagarna kan yttrandefriheten skyddas vid publicering på internet. Att något som publiceras på internet har grundlagsskydd innebär att det omfattas av reglerna i Yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskydd innebär bl.a. att: myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publiceringen (censurförbud). Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen (DSL) gäller inte om tillämpningen av GDPR resp. DSL strider mot yttrandefrihetsgrundlagen. Särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott som begås genom publiceringen. Det är endast en person, utgivaren, som ansvarar för det som publiceras. Meddelare har rätt att vara anonyma och myndigheter får inte efterforska meddelares namn. Personer som är verksamma på redaktionen får inte avslöja meddelarens identitet. Databasen Ratsit.se omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Utgivningsbevis är utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT), och ansvarig utgivare är Anders Johansson sedan 2007-03-08.

 

Tryckfrihetsförordningen (TF)

Bestämmelserna om periodisk skrift styrs av Tryckfrihetsförordningen (TF), som är en av Sveriges grundlagar. Enligt den har alla svenska medborgare rätt att fritt ge ut skrifter, böcker och tidningar. Förutsättningen är att bestämmelserna i förordningen följs. Periodiska skrifter kan vara tidskrifter, tidningar och andra tryckta skrifter. Den periodiska skriften ska vara avsedd att ges ut minst fyra gånger per år enligt en utgivningsplan och ha en bestämd titel. Om du vill ge ut en periodisk skrift ska du enligt TF ha ett utgivningsbevis innan din skrift kommer ut. Grundlagen gäller främst skrifter som framställts genom tryckpress. Men även andra skrifter, som mångfaldigats genom fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande och som har utgivningsbevis, är skyddade av lagen. Detsamma gäller om en skrift, som mångfaldigats genom fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande, har en beteckning som visar att den är mångfaldigad, vem som har mångfaldigat den samt ort och år för mångfaldigandet. Även bilder kan räknas som skrifter. Taxeringskatalogerna som återförsäljs av Ratsit utgör tryckta periodiska skrifter och omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TF). Utgivningsbevisen är utfärdade av Patent- och registreringsverket (PRV) 2010-12-07, och ansvarig utgivare är Lars Save. 

Kreditupplysningslagen (KuL)

Kreditupplysningsföretag samlar in uppgifter om enskilda personers ekonomiska och personliga förhållanden samt om företags ekonomiska förhållanden. Alla personer över 15 år finns registrerade hos de största kreditupplysningsföretagen. Kreditupplysningslagen ska i första hand skydda de registrerades personliga integritet, men lagen ska också bidra till en effektiv kreditupplysning. Uppgifter om privatpersoner får bara lämnas ut om det finns legitimt behov, till exempel vid kreditprövning, och personen ska få en kopia på informationen för att kunna kontrollera att den är korrekt. De kreditupplysningar som Ratsit säljer och visar på domänen www.ratsit.se följer KuL. Ratsit är återförsäljare för Kreditupplysning Safenode Sverige AB med organisationsnummer 556752-7949.

 

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter det engelska namnet The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PuL). GDPR är en EU-förordning vilket innebär att den är likalydande inom hela EU. Övriga EU-länder har alltså samma skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen. GDPR är i Sverige kompletterad av Dataskyddslagen (DSL) som reglerar vissa undantag och anpassningar till svensk rätt, som exempelvis att även myndigheter kan få administrativa sanktionsavgifter om de bryter mot reglerna i förordningen. Vid sidan om den kompletterande dataskyddslagen finns även ett antal registerförfattningar som reglerar hur personuppgifter får hanteras i vissa offentliga verksamheter.

 

Undantag och andra lagar

Särregler i annan lagstiftning tar över bestämmelserna i GDPR, exempelvis lagar om hur personuppgifter ska behandlas inom skatteförvaltningen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och polisen. GDPR gäller inte heller för rent privat behandling av personuppgifter. Det finns också undantag med hänsyn till offentlighetsprincipen samt tryck- och yttrandefriheten. Webbplatsen www.ratsit.se faller under Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), och Ratlibris kataloger faller under Tryckfrihetsförordningen (TF). Då dessa (YGL/TF) står över GDPR så är GDPR ej tillämpbar i händelse av att tillämpningen av GDPR strider mot reglerna i TF eller YGL.